Termos e Condições

Všeobecné obchodní podmínky

Zde najdete důležité informace o nákupech u AMAMI s.r.o.

1. Uzavření smlouvy:

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.

2. Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (AMAMI s.r.o., K Beranovu 1192/23, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel: +420 605 922 695, e-mail: info@monicasofiaofficial.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení, přičemž toto není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty, tj. poslední den lhůty postačí, když rozhodnutí o odstoupení odešlete, a to buď e-mailem nebo poskytovatelem poštovních služeb.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení každé částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho co nastane dříve.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně smluvenému dopravci bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději 14 dnů ode nde, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů, tj. i pokud zboží odešlete poslední den lhůty.

Tímto Vás informujeme, že pokud odstoupíte od smlouvy, náklady spojené s vrácením zboží nesete sami.

Pokud jde o vady vráceného zboží, tak tímto Vás upozorňujeme, že odpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží, ke které dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkce.

Konec pokynů pro odstoupení.

Vzorový formulář pro odstoupení:

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:
AMAMI s.r.o., K Beranovu 1192/23, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, e-mail: info@monicasofiaofficial.com

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

o koupi následujícího zboží*:

o poskytnutí následující služby*:

objednaného*/přijaté* dne:

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):

Datum

________________________________

* Nehodící se škrtněte.

3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Doprava:

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťuje náš smluvní dopravce. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

6. Záruka:

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u zaměstnance dopravce dle zvoleného typu dopravy zboží, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. Pokud však stížnost nepodáte, nemá to žádný vliv na Vaše zákonné nároky.

6.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;

 2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;

 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;

 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

 1. vady spojené se slevou;

 2. běžné opotřebení;

 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo

 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;

 2. požadovat odstranění vady opravou;

 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 4. odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

7. Náklady na dopravu:

Vaše objednávka u společnosti AMAMI s.r.o. je dopravována bezplatně v České a Slovenské Republice.

8. Platba:

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím kreditní karty (Mastercard nebo Visa), Stripe, nebo je možné zaplatit při převzetí (dobírkou). Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.

Platba kreditní kartou

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.

Platba dobírkou

Platíte kurýrovi částku uvedenou na faktuře při doručení a převzetí zásilky. V případě zrušení smlouvy v souladu s bodem 2 se vrácení peněz provádí bankovním převodem. K tomu potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu (IBAN a BIC), které lze snadno a bezpečně uložit do zákaznického účtu. Vyhrazujeme si právo vystavit dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží, pokud nebudou po opakovaných připomenutích zadány žádné informace o bankovním účtu.

9. Ceny:

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

10. Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

11. Elektronická komunikace:

Souhlasíte s tím, že komunikace související s Vaší smlouvou může probíhat elektronicky.

12. Mimosoudní řešení sporů:

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

15. Práva k fotografiím

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti AMAMI s.r.o. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

16. Informace o prodávajícím

AMAMI s.r.o.
K Beranovu 1192/23,
Dolní Chabry

184 00 Praha 8

tel: +420 602 922 695
E-Mail: info@monicasofiaofficial.com

Jednatel: Mónica Sofia Silva Duarte

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 306502
DIČ: CZ07746610

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nenhum produto no carrinho. Nenhum produto no carrinho.Language


Vyberte svou měnu
EUREuro

Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Mais Informações

As configurações de cookies deste site estão definidas como "cookies ativados" para fornecer a melhor experiência de navegação possível. Se você continuar a usar este site sem alterar as configurações de cookies ou clicar no botão "Eu concordo", você concorda com os termos de uso dos cookies.

Fechar